Uw persoonsgegevens zijn veilig bij Mabs4.0!

Dat is de belofte die Mabs4.0 doet aan haar klanten, partners en medewerkers. Deze belofte willen wij waarmaken.

Dit betekent dat Mabs4.0:

• Werkt naar de letter en geest van de privacywet- en regelgeving; • Gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt; • Gegevens niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële of andere doeleinden; • Een privacy toets uitvoert bij risicovolle gegevensverwerkingen (bijv. camerabewaking of nieuwe software pakketten); • Wettelijke rechten respecteert; • Alleen samenwerkt met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren; • Een functionaris heeft aangesteld die toezicht houdt op gegevensbescherming binnen de organisatie; • Vragen over privacy eerlijk zal beantwoorden.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke Mabs4.0
CEO : Leon Beerendonk Adres : Gerard Bruningstraat 12, 6416 EB Heerlen Telefoon : +31 45 782 05 65 E-mail : heerlen@mabs40.com

Functionaris voor Gegevensbescherming Mabs4.0
Naam : Matias Kruyen E-mail : privacy@mabs40.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam, adres, woonplaats, een Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum.

Doeleinden

Mabs4.0 verwerkt persoonsgegevens om klanten en medewerkers op een goede wijze van dienst te kunnen zijn of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Rechtsgronden

Mabs4.0 verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige wijze. Voornamelijk worden persoonsgegevens binnen Mabs4.0 verwerkt om invulling te geven aan de uitvoering van een overeenkomst met klanten, partners of medewerkers. Daarnaast verwerkt Mabs4.0 persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de Belastingwet. Wanneer Mabs4.0 persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, dan vragen wij u vooraf een toestemmingsverklaring te tekenen.

Categorieën ontvangers

Persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers, eigen personeel of ander personeel, en verwerkers in de zin van de AVG. Zij verwerken enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de gestelde doeleinden van de verwerking te bereiken.

Mabs4.0 geeft uw gegevens enkel met toestemming door aan derden. Uitsluitend indien zij hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan financierders, toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Buiten de Europese Economische Ruimte (EER) geeft Mabs4.0 geen gegevens door.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Mabs4.0 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor Mabs4.0 de gegevens verwerkt.

Rechten van de betrokkenen

Wanneer u informatie wilt over uzelf, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of uw emailadres gebruiken.

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• Recht op inzage in door ons van een persoon vastgelegde gegevens; • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens; • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens; • Recht om vergeten te worden; • Recht op het overdragen van je persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke van Mabs4.0.

Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Mabs4.0.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de toezichthouder (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatieavg/rechten-van-betrokkenen).

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de rechtmatigheid van een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming dan heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Een verzoek tot intrekking van een toestemming kunt u indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke van Mabs4.0.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Mabs4.0 omgaat met uw rechten, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klachtmelden-bij-de-ap).

Indien u dit wenst kan de Functionaris voor Gegevensbescherming u ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Gevolgen van niet verstrekken

Wetgeving verplicht Mabs4.0 tot het aanleveren van persoonsgegevens van haar klanten, partners of medewerkers. Bijvoorbeeld de belastingwetten verplichten o.a. registratie van BSN, kopie paspoort, KvK- en BTW nummer.

Wanneer een betrokkene bij wet verplichte persoonsgegevens niet verstrekt aan Mabs4.0, dan wordt geen overeenkomst gebracht. Wanneer een betrokkene zijn recht effectueert tot verwijdering van gegevens die bij wet een verplichte registratie kennen, leidt dat tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst(en) tussen betrokkene en Mabs4.0.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mabs4.0 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering van betrokkene.

Andere bronnen

Wanneer persoonsgegevens niet direct van betrokkene zijn verkregen maar via een derde of openbare bron, dan wordt betrokkene conform het gestelde in artikel 14 AVG hiervan op de hoogte gebracht.

Deze informatieverstrekking blijft achterwege wanneer: • Betrokkene reeds beschikt over de informatie; • Het verstrekken van de informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen; • Het verkrijgen of verstrekken van de informatie uitdrukkelijk bij wet is bepaald; • De persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim of statutaire geheimhoudingsplicht.

 

Privacyverklaring – 25 mei 2020