Algemene Voorwaarden van Mabs4.0 B.V. te Heerlen, versie oktober 2020

 

1.       Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatie: de aanvaarding van de door Mabs4.0 geleverde Prestatie door Opdrachtgever;
 • Acceptatietest: een test uitgevoerd door Opdrachtgever om vast te stellen of (maatwerk)software/programmatuur en/of hardware en/of een combinatie hiervan voldoet aan de Acceptatiecriteria;
 • Acceptatiecriteria: in de Overeenkomst kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties waaraan de Prestatie moet voldoen;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mabs4.0;
 • Apparatuur: alle machines en installaties en de daartoe behorende onderdelen, inclusief randapparatuur waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt;
 • Deskundige: een medewerker van Mabs4.0 of door Mabs4.0 ingeschakelde derde, gekwalificeerd voor het doel van de Overeenkomst;
 • Diensten: de Dienst die Mabs4.0 aan Opdrachtgever levert, zoals omschreven in de Overeenkomst, bestaande uit tijdelijke detachering, advies/consultancy diensten en de ontwikkeling en levering de overeengekomen Prestatie;
 • Gebreken: fouten in de Prestatie, waardoor de Prestatie niet voldoet of niet aan de Acceptatiecriteria voldoet;
 • Informatiedragers: alle formulieren, documenten, magnetische banden, schijven, elektronische opslagmedia en alle overige middelen waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd;
 • Kleine gebreken: gebreken die de operationele of productieve ingebruikneming van de Prestatie redelijkerwijs niet in de weg staan;
 • Mabs4.0: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mabs4.0 B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6416 EB) Heerlen aan de Gerard Bruningstraat 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63468956;
 • Materialen: alle systemen, procedures, methoden, modellen, schema’s, programmatuur, documentatie, werkinstructies en rapporten die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten door Mabs4.0 aan Opdrachtgever, dan wel door Opdrachtgever aan Mabs4.0, ter beschikking worden gesteld;
 • Opdrachtgever: de wederpartij, handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met wie Mabs4.0 de Overeenkomst sluit of wenst af te sluiten onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Mabs4.0 en Opdrachtgever,
 • Partijen: Opdrachtgever en Mabs4.0;
 • Prestatie: het door Mabs4.0 te leveren resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst;
 • Programmatuur: alle programma’s (software en dergelijke) die op beschikbare apparatuur (zoals computer, mobiele telefoons, laptops en tablets) kunnen worden uitgevoerd, inclusief besturingsprogramma’s, hulpprogramma’s en toepassingsprogramma’s.
 • Vertrouwelijke informatie: informatie dat als vertrouwelijk is aangeduid of waarvan de ontvanger redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is.

2.       Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Mabs4.0 Diensten en/of Prestaties aan Opdrachtgever levert.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slecht geldig als zij deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
 • Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Mabs4.0 zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 • Als Mabs4.0 of Opdrachtgever niet steeds de strikte naleving van bepalingen de Overeenkomst (inclusief de Algemene Verkoopvoorwaarden Mabs4.0) verlangt, brengt dat niet dat die bepaling niet (meer) van toepassing zou zijn, of dat Mabs4.0 het recht zouden verwerken of verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van die bepaling van de Overeenkomst en/of de Algemene Verkoopvoorwaarden te verlangen.

3.       Aanbieding en totstandkoming Overeenkomst.

 • Alle aanbiedingen van Mabs4.0 zijn vrijblijvend, tenzij Mabs4.0 een bindend offerte uitbrengt zoals in het volgende lid bedoeld.
 • Een offerte is slechts bindend als Mabs4.0 dit schriftelijk in zijn offerte verklaart onder vermelding van de termijn gedurende welke de offerte gehandhaafd wordt. De aanvaarding door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden binnen de voormelde termijn, bij gebreke waarvan offerte van Mabs4.0 vervallen is. Met de schriftelijke aanvaarding binnen de gestelde termijn door Opdrachtgever van een bindend offerte komt een Overeenkomst tot stand.
 • Als in de aanbieding of offerte van Mabs4.0 geen geldigheidsduur is aangegeven is een offerte gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding geldig.
 • Met uitzondering van het bepaalde in lid 3.2 komt een Overeenkomst slechts tot stand nadat Mabs4.0 een opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 • Een opdracht van Opdrachtgever aan Mabs4.0 gelden als een onherroepelijk opdracht, zolang deze opdracht niet door Mabs4.0 is geweigerd.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mabs4.0 verstrekte gegevens waarop Mabs4.0 haar aanbieding baseert.

4.       Inhoud en uitvoering van de Overeenkomst

 • De aard en inhoud van de werkzaamheden van Mabs4.0 zijn vastgelegd in de Overeenkomst en bestaan uit:
  1. het tijdelijke detacheren van Deskundigen van Mabs4.0 bij Opdrachtgever, en/of;
  2. het leveren van advies-/consultancy diensten zonder overeengekomen Prestatie op basis van nacalculatie, en/of;
  3. het leveren van advies-/consultancy diensten met een overeengekomen Prestatie, hetzij voor een vaste prijs, hetzij op basis van nacalculatie, en/of;
  4. de ontwikkeling en levering van een overeengekomen Prestatie voor en aan Opdrachtgever, hetzij door Mabs4.0 zelf, hetzij door een door Mabs4.0 hiervoor ingeschakelde derde partij(en).
 • Overeengekomen kan worden dat Prestaties als bedoeld in artikel 4.1.c en 4.1.d in fasen en/of onderdelen worden geleverd.
 • Mabs4.0 zal zich naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, de Overeenkomst nakomen.
 • Alle diensten van Mabs4.0 worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Mabs4.0 uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en dat resultaat met voldoende bepaalbaarheid in de Overeenkomst is omschreven.

5.       Duur van de Overeenkomst

 • Overeenkomsten als bedoeld in artikel 4.1.a worden stilzwijgend voor de oorspronkelijke duur van de overeenkomst verlengd, tenzij een Partij de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de overeengekomen of verlengde periode.
 • Overeenkomsten als bedoeld in artikel 4.1.b eindigen van rechtswege door het aflopen van de duur van de overeenkomst.
 • Overeenkomsten als bedoeld in artikel 4.1.c en d eindigen na Acceptatie van Prestatie, als bedoeld in artikel 8.
 • Voor zover sprake is van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, kan die Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, uitgezonderd het bepaalde in artikel 17 van de Algemene Voorwaarden.

6.       Wijzigingen van een Overeenkomst

 • Mabs4.0 is nimmer verplicht met een verzoek om wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst in te stemmen.
 • Als Mabs4.0 met wijzigingen instemt, dan zal Mabs4.0 dit slechts uitdrukkelijk en schriftelijk doen.
 • Een wijziging en/of aanvulling kan leiden tot een wijziging van de overeengekomen prijs.
 • Meerwerk en extra leveringen worden door Mabs4.0 steeds op basis van de op dat moment geldende tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Minderwerk kan tot een verlaging van de overeengekomen prijs leiden. Mabs4.0 behoudt zich het recht voor aan Opdrachtgever een redelijke vergoeding voor de door Mabs4.0 gemaakte kosten, bestaande uit de niet op andere economische wijze te benutten arbeidsuren en andere kosten, alsmede de gederfde winst.

7.       Prijs, Facturering en Betaling

 • Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn, dan wel worden opgelegd.
 • Sociale premies en loonbelastingen ter zake van door Opdrachtgever bij Mabs4.0 ingehuurde Deskundigen zullen door Mabs4.0 worden voldaan.
 • De door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen door Mabs4.0 worden gefactureerd volgens het in de Overeenkomst genoemde betaalschema. Bij ontbreken van een betaalschema zal Mabs4.0 maandelijks factureren.
 • Alle facturen worden door Opdrachtgever overeenkomstig de betalingsafspraken gemaakt in de Overeenkomst of zoals die vermeld staan op de factuur. De betaling vindt plaats zonder aftrek, opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook.
 • Facturen worden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever betaald, tenzij schriftelijk anders afgesproken of anders op de factuur vermeld is.
 • Als de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaald, is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Als Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Mabs4.0 de vordering uit handen geven. In dat geval is Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag ook alle daadwerkelijk gemaakte kosten, in en buiten rechte, aan Mabs4.0 verschuldigd.
 • Als de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Mabs4.0 nadere zekerheid verlangen. Opdrachtgever zal in dat geval op eerste verzoek van Mabs4.0 zekerheid stellen. Als geen zekerheid gesteld wordt, kan Mabs4.0 de uitvoering van de Overeenkomst opschorten.
 • Kosten die ontstaan als gevolg van het opschorten van de Overeenkomst door Mabs4.0, worden volgens de gebruikelijke tarieven van Mabs4.0 in rekening gebracht, onverminderd het recht van Mabs4.0 tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

 

8.       Acceptatie van Prestaties

 • De Prestatie wordt geacht door Mabs4.0 te zijn geleverd door het beschikbaar stellen van de Prestatie aan Opdrachtgever.
 • Acceptatie van een Prestatie als bedoeld in artikel 4.1.c geschiedt volgens het onderstaande:
  1. Acceptatie geschiedt op basis van Acceptatiecriteria, zoals opgenomen in de Overeenkomst vindt uiterlijk vijftien kalenderdagen na de levering plaats, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Als de Prestatie als bedoeld dit artikel op grond van de Acceptatiecriteria naar redelijkheid niet door Opdrachtgever geaccepteerd kan worden, komen Partijen een redelijk termijn overeen waarbinnen Mabs4.0 de Prestatie zal corrigeren en alsnog zal leveren.
  3. Bij ontbreken van de bij a) genoemde Acceptatiecriteria wordt de Prestatie geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment van levering van de Prestatie door Mabs4.0 aan Opdrachtgever.
 • Acceptatie van een Prestatie genoemd in artikel 4.1.d geschiedt volgens de volgende Acceptatietest:
  1. Binnen vijf werkdagen nadat de implementatie van de Prestatie is voltooid, zal de Opdrachtgever tezamen met Mabs4.0 de Prestatie aan de Acceptatietest onderwerpen;
  2. Partijen stellen in onderling overleg de werkwijze waarop de Acceptatietest wordt uitgevoerd, waaronder controle- en/of testwerkzaamheden, vast. De inhoud van de Acceptatietest zal door de Opdrachtgever in goed overleg met Mabs4.0 worden opgesteld en overeengekomen. Deze afspraken maken deel uit van Overeenkomst;
  3. Opdrachtgever rondt, tenzij anders overeengekomen, de Acceptatietest uiterlijk dertig kalenderdagen na de levering van de Prestatie door Mabs4.0 af;
  4. Als de voor de omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens van de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de Overeenkomst ter beschikking staan van Mabs4.0, wordt de Prestatie geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Ook door gebruik (zoals, maar niet beperkt tot, operationeel of commercieel gebruik) van de Prestatie door Opdrachtgever, wordt de Prestatie geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever.
   In de andere gevallen geldt de procedure zoals hierna verder beschreven.
  5. Nadat de Acceptatietest heeft plaatsgevonden, wordt daarvan door partijen een testrapport opgemaakt en ondertekend. In het testrapport wordt opgenomen of de Prestatie door de Opdrachtgever is goed- of afgekeurd. In het laatste geval worden de gronden waarop de Prestatie is afgekeurd eveneens in het testrapport opgenomen. Als er geen gronden worden opgenomen, wordt de Prestatie geacht te zijn goedgekeurd. In dit testrapport worden eventuele gebreken vastgelegd;
  6. Opdrachtgever mag de Acceptatie niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en ook niet wegens het bestaan van kleine gebreken;
  7. 0 zal ernaar streven om binnen dertig werkdagen na de datum van het testrapport de daarin vastgelegde gebreken in de Prestatie voor onze rekening verhelpen;
  8. Als de Opdrachtgever de Prestatie niet bij de eerste uitvoering van de Acceptatietest heeft goedgekeurd, wordt de Acceptatietest uiterlijk binnen vijf werkdagen na de datum van herstel herhaald. Ook hiervan zal een testrapport worden opgemaakt;
  9. Als de Opdrachtgever de Prestatie niet bij de tweede uitvoering van de Acceptatietest heeft goedgekeurd, wordt de Acceptatietest uiterlijk binnen vijf dagen na de datum van herstel herhaald. In een derde testrapport wordt vastgelegd of de in het tweede testrapport opgenomen gebreken zijn verholpen en of de Prestatie is goed- of afgekeurd;
  10. Indien de Prestatie in de derde Acceptatietest wederom door de Opdrachtgever wordt afgekeurd, is Mabs4.0 in verzuim.

9.       Nadere bepalingen voor Programmatuur

 • Levering van programmatuur, als onderdeel van een Prestatie zoals bedoeld in artikel 4.1.d, geschiedt op een door Mabs4.0 vastgestelde formaat informatiedrager(s), dan wel onder gebruikmaking van (online) telecommunicatievoorzieningen, tenzij anders is overeengekomen.
 • Als Mabs4.0 zich verbindt tot het ontwikkelen van (maatwerk)programmatuur of tot het geven van adviezen over de mogelijkheid om dusdanige programmatuur te ontwikkelen, verkrijgt Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het gebruik van de speciaal ontwikkelde (maatwerk)programmatuur en de daarbij behorende documentatie, vanaf het moment dat alle openstaande facturen die Opdrachtgever aan Mabs4.0 op grond van de Overeenkomst en/of op grond van een vordering wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever verschuldigd is, volledig aan Mabs4.0 zijn voldaan.
 • Het gebruiksrecht van Opdrachtgever strekt zich niet tot de broncode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt
 • Indien nodig, zorgt Mabs4.0 voor een gebruikslicentie voor de intellectuele eigendomsrechten van derden tegen de van toepassing zijnde licentievergoedingen en -voorwaarden van de derde partij.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en/of anders bepaald in de licentievoorwaarden van derde partijen, is het Opdrachtgever toegestaan voor beveiligingsdoeleinden maximaal twee kopieën van de programmatuur te maken. Deze kopieën zullen door Opdrachtgever alleen worden gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geworden originele programmatuur en worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele materiaal.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers te verkopen, verhuren, vervreemden, bezwaren, een pandrecht op te vestigen of anderszins in zekerheid te geven aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 BW. Opdrachtgever zal de programmatuur evenzeer niet wijzigen of ten behoeve van derden gebruiken.
 • Ter bescherming van de rechten van Mabs4.0 zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de programmatuur geheim wordt gehouden en niet aan derden kenbaar wordt gemaakt. Opdrachtgever is ermee bekend dat de programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Mabs4.0 bevat.
 • Het is Mabs4.0 toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten op programmatuur en ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig en/of tegen gebruik op een ander wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen.

10.     Nadere bepalingen voor detachering

 • Als Mabs4.0 met de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit als bedoelt in artikel 4.1.a, wordt die overeenkomst aangegaan voor een periode van een jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 0 zal aan de hand van de omschrijving van de opdracht een Deskundige de werkzaamheden laten verrichten.
 • Voor iedere Deskundige wordt een separate Overeenkomst gesloten worden. In de relevante Overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen:
  • de in te zetten Deskundige;
  • de omschrijving van de werkzaamheden;
  • de locatie waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
  • de benodigde vakdisciplines;
  • de planning;
  • de tarieven die in rekening gebracht zullen worden;
  • de wederzijdse contactpersonen;
  • de duur van de Overeenkomst.
 • De Deskundige verricht werkzaamheden in opdracht, onder aansturing, verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Tot uiterlijk drie weken na de aanvangsdatum van de opdracht kan Opdrachtgever schriftelijk om vervanging van de Deskundige verlangen, als Opdrachtgever gegronde redenen heeft aan de bekwaamheid van Deskundige voor de uitvoering van de opdracht, zoals opgenomen in de Overeenkomst, te twijfelen en dit schriftelijk motiveert.
 • Als Opdrachtgever gegronde reden heeft aan de bekwaamheid van de Deskundige te twijfelen, zorgt Mabs4.0 voor vervanging van de Deskundige. De inwerktijd van deze vervanger komt voor rekening van Mabs4.0 voor een maximum van twee weken. Als vervanging van Deskundige naar tevredenheid van Partijen onmogelijk is, dan is de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Partijen zijn in dat geval geen vergoeding aan elkaar verschuldigd.
 • Heeft Opdrachtgever zonder gegronde redenen om aan de bekwaamheid van de Deskundige te twijfelen om vervanging verlangd, dan is Mabs4.0 gerechtigd de kosten en/of schade die vervanging heeft veroorzaakt, in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever verplicht zich geen Deskundigen in dienst te nemen die direct bij de uitvoering van een Overeenkomst is/zijn betrokken, zowel gedurende de looptijd van een Overeenkomst als tot twee jaar na het eindigen van een Overeenkomst. Bij schending van deze verplichting is Opdrachtgever aan Mabs4.0 een dadelijk opeisbare boete, zonder dat daartoe een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig is, verschuldigd van € 50.000,–, onverminderd het recht van Mabs4.0 nakoming van de overtreden verplichting en/of schadevergoeding te vorderen.

11.     Accordering van urendeclaraties

 • De instemming van Opdrachtgever met de urendeclaratie van de Deskundige, die op grond van artikel 4.1.a bij Opdrachtgever gedetacheerd is, geschiedt door maandelijkse voor akkoord afteken van de urenverantwoording van de Deskundige door de leidinggevende of inhurende manager van Opdrachtgever.
 • De instemming van Opdrachtgever met de urendeclaratie van de Deskundige, die op grond van artikel 4.1.c of 4.1.b voor advies- of consultancy diensten wegens nacalculatie worden gedeclareerd, geschiedt door maandelijkse voor akkoord aftekenen van de urenverantwoording van de Deskundige door de leidinggevende of door de in de Overeenkomst genoemde vertegenwoordiger van Opdrachtgever.

12.     Verplichtingen van Opdrachtgever.

 • Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Mabs4.0 mogelijk te maken, zal Opdrachtgever Mabs4.0 steeds tijdig alle in redelijkheid door Mabs4.0 te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.
 • Als een Prestatie is overeengekomen, zal Opdrachtgever de Prestatie en/of delen hiervan accepteren volgens de Acceptatieprocedure als bedoeld in artikel 8.
 • Als is overeengekomen dat Opdrachtgever Apparatuur, Materialen of gegevens op informatiedragers aan Mabs4.0 ter beschikking stelt, staat Opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen en andere noodzakelijke (technische) specificaties met betrekking tot deze middelen, die Mabs4.0 nodig mocht hebben. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat deze middelen vrij zijn van virussen en andere gebreken.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door Mabs4.0 geleverde Prestaties en/of Diensten. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, waaronder – maar niet beperkt tot – administratie- en berekeningsmethodeninstructies en instructies voor de beveiliging van gegevens.
 • Als Mabs4.0 werkzaamheden bij Opdrachtgever op locatie verricht, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen en de door Mabs4.0 gestelde eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrij, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 • Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Mabs4.0 staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Mabs4.0 het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. De daardoor ontstane kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Mabs4.0 in rekening gebracht, onverminderd het recht van Mabs4.0 tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

13.     Geheimhouding

 • Partijen behandelen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk wanneer deze informatie als vertrouwelijk is aangeduid of wanneer de ontvanger redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is. De inhoud van de offerte is in ieder geval vertrouwelijke informatie. Mabs4.0 en Opdrachtgever nemen redelijke maatregelen en nemen redelijke aanwijzingen van de andere partij in acht om geheimhouding te verzekeren van alle door, of namens, een Partij aan de andere Partij ter beschikking gestelde informatie.
 • Vertrouwelijke informatie, zoals bedoeld in het vorige lid, wordt door Opdrachtgever of Mabs4.0 niet dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij aan een derde kenbaar gemaakt. Deze verplichting geldt niet als de gestelde gegevens en inlichtingen zich bij aanvang van de offerte werkzaamheden en de eventueel hieruit voortvloeiende Overeenkomst reeds in het publieke domein bevinden.
 • Voor derden die door Mabs4.0 of Opdrachtgever worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst gelden dezelfde verplichtingen als in het eerste en tweede lid is opgenomen.
 • Met in achtneming van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden verbeurt de Partij die de bepalingen uit dit artikel schendt jegens de andere Partij een direct opeisbare boete van € 50.000,– per geval of gerelateerde gevallen, zonder dat daartoe een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig is, onverminderd het recht van de andere Partij nakoming van de overtreden verplichting en/of schadevergoeding te vorderen.

14.     Eigendom en Intellectuele Eigendomsrechten

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Apparatuur, Informatiedragers en Materialen eigendom van Mabs4.0.
 • Informatiedragers en Materialen die tezamen met voor de Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, worden in afwijking van het vorige lid, eigendom van de Opdrachtgever met in achtneming van het volgende lid.
 • Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Mabs4.0, totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Mabs4.0 op grond van de Overeenkomst en/of op grond van een vordering wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever verschuldigd is, volledig aan Mabs4.0 zijn voldaan.
 • Mabs4.0 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door Mabs4.0 geleverde rapporten, adviezen, materialen en uitgebrachte offertes en de daarin vervatte uitvindingen en auteursrechtelijke werken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Als Mabs4.0 zich verbindt tot het ontwikkelen van (maatwerk-)programmatuur of tot het geven van adviezen met betrekking tot de mogelijkheid om dusdanige programmatuur te ontwikkelen, behoudt Mabs4.0 alle intellectuele eigendomsrechten ter zake en verleent Mabs4.0 een niet-exclusieve niet-overdraagbare gebruiksrecht voor het gebruik van de speciaal ontwikkelde maatwerkprogrammatuur en de daarbij behorende documentatie aan de Opdrachtgever, onder de voorwaarde dat aan Mabs4.0 alle daarvoor alsmede de voor de daarmee verband houdende verleende diensten en/of verrichtte werkzaamheden verschuldigde bedragen voldaan zijn, alsmede totdat een eventuele vordering wegens door de Opdrachtgever toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, voldaan is. Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
 • Rechten op uitvindingen en know-how, ook indien verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten voor de Opdrachtgever, blijven in het eigendom van Mabs4.0.
 • Het is Mabs4.0 toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten op programmatuur.

15.     Garantie

 • Mabs4.0 verplicht zich tot het met zorg uitvoeren van de Overeenkomst op een wijze zoals van een gerenommeerde ICT-dienstverlener naar redelijkheid verwacht kan worden en verplicht zich tegenover Opdrachtgever gedurende 3 maanden na datum van Acceptatie, gebreken aan de Prestatie en/of Dienst voor haar rekening te (doen laten) herstellen, onder de voorwaarden zoals in dit artikel is bepaald.
 • Als Mabs4.0 zich verbindt tot het ontwikkelen van nieuwe, gewijzigde dan wel aanvullende programmatuur of tot het leveren van een programmapakket overeenkomstig uitdrukkelijke en schriftelijke tussen de Opdrachtgever en Mabs4.0 overeengekomen en vastgestelde functionele specificaties, staat Mabs4.0 er behoudens andersluidende bedingen in de Overeenkomst voor in dat de door Mabs4.0 ontwikkelde programmatuur dan wel het door Mabs4.0 geleverde programmapakket in belangrijke mate in staat is om de overeengekomen taken te verrichten of in belangrijke mate aan die functionele specificaties voldoet.
 • In de gevallen waarin Mabs4.0 een garantie heeft gegeven zoals vermeld in lid 2, verbindt Mabs4.0 zich om gebreken in het door Mabs4.0 geleverde kosteloos – tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen – op te sporen en te herstellen, onder voorwaarde dat zodanige gebreken a) in het geval van aan de opdrachtgever geleverde verwerkte gegevens binnen twee weken na de Acceptatie en b) in alle andere gevallen binnen drie maanden na de oplevering schriftelijk aan Mabs4.0 schriftelijk zijn gemeld.
 • De garantie vervalt op het tijdstip waarop, anders dan door Mabs4.0 of met Mabs4.0’s schriftelijke instemming, in het door Mabs4.0 geleverde wijzigingen zijn en/of worden aangebracht. Gebreken die het gevolg zijn van fouten die de Opdrachtgever of derden hebben gemaakt vallen niet onder de garantie van Mabs4.0.
 • Mabs4.0 garandeert dat de door haar ontwikkelde (maatwerk)programmatuur geen inbreuk maakt op enig in Nederland geldend recht van derden en het gebruik daarvan ook niet onrechtmatig is jegens derden. Uitgesloten van de garantie, zoals bedoeld in dit lid, is hergebruik van software van derde partijen en door wie Mabs4.0 is gemachtigd de voorgenoemde software te hergebruiken.
 • Als in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Mabs4.0 zelf ontwikkelde Programmatuur, Apparatuur of Materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend auteursrecht of recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Mabs4.0 een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, neemt Mabs4.0 het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruikersvergoeding terug, of zorgt ervoor dat de Opdrachtgever het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen ongestoord kan blijven gebruiken, mits Opdrachtgever Mabs4.0 onmiddellijk schriftelijk informeert, de behandeling van de zaak uitsluitend aan Mabs4.0 overlaat en alle medewerking verleent en met inachtneming van artikelen 18 en 20.
 • Indien een vordering bij een rechterlijk college aanhangig is gemaakt of de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Mabs4.0 de programmatuur vervangen of wijzigen om de schade te beperken.

16.     Bescherming van Persoonsgegevens

 • Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever.
 • Mabs4.0 zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen als bedoeld in het vorige lid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Mabs4.0 begrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Gedurende de toepasselijke garantieperiode en de eventueel overeengekomen onderhoudsovereenkomst, moet Mabs4.0 mogelijk computerbestanden van de geleverde Prestatie openen, bekijken en/of downloaden die informatie (in welke vorm dan ook) kunnen bevatten met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon in de zin van artikel 4 lid 1 AVG (“Persoonsgegevens“). Voor zover Mabs4.0 toegang heeft tot Persoonsgegevens en voor zover vereist door toepasselijke dwingende wetgeving, zal Mabs4.0:
 1. a) de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met alle wetten en regels die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens en alleen voor zover noodzakelijk om te voldoen aan (garantie-)verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. Indien gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, heeft “Verwerking” de betekenis als genoemd in artikel 4 lid 2 AVG;
 2. b) de Persoonsgegevens alleen verwerken met het doel om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen of indien anderszins geautoriseerd of geïnstrueerd door Opdrachtgever;
 3. c) ervoor zorgen dat alleen personen die betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst toegang hebben tot de Persoonsgegevens en vereisen dat deze personen de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens beschermen en behouden;
 4. d) de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beschermen, Opdrachtgever helpen zijn wettelijke verplichtingen na te komen en redelijkerwijs aan Opdrachtgever aan te tonen dat Mabs4.0 hieraan voldoet;
 5. e) Opdrachtgever zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen nadat Mabs4.0 zich ervan bewust is dat er inbreuk is gepleegd op Persoonsgegevens, tenzij anderszins verboden, zoals wanneer een wetshandhavende of toezichthoudende instantie Mabs4.0 verzoekt dit niet te doen;
 6. f) de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het uitvoeren van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en op verzoek van Opdrachtgever zorgen voor het veilig verwijderen of retourneren van alle Persoonsgegevens, tenzij anders geïnstrueerd door Opdrachtgever of indien Mabs4.0 wettelijk verplicht is om dergelijke Persoonsgegevens te bewaren;
 • Opdrachtgever erkent en gaat ermee akkoord dat Mabs4.0 subverwerkers kan gebruiken voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Mabs4.0 zal ervoor zorgen dat subverwerkers contractueel gebonden zijn aan vergelijkbare beschermingsverplichtingen met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens als die waaraan Mabs4.0 onder deze Algemene Voorwaarden is gebonden.
 • Elke Partij zal zakelijke contactinformatie die wordt geclassificeerd als Persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking en elke andere onwettige Verwerking en zal dergelijke informatie alleen gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden in de interactie met elkaar.

17.     Voortijdige beëindiging

 • Onverminderd hetgeen Partijen zijn overeengekomen, heeft elke Partij het recht een Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, als de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is tekortgeschoten, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 • Als de tekortkoming als bedoeld in het vorige lid niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat het recht de Overeenkomst op te zeggen op het moment dat ook na een redelijke termijn, gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling, nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst uitblijft. Het recht om te beëindigen ontstaat ook indien Mabs4.0 in verzuim is zoals bepaald in artikel 3j).
 • Indien Opdrachtgever op het moment van de opzegging al Prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze Prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.
 • Naast hetgeen bepaald is in artikel 5 eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege door het intreden van de navolgende gebeurtenissen:
  1. schending van artikel 8 van deze Overeenkomst;
  2. het aanvragen van surséance van betaling of het uitspreken van het faillissement van een van de Partijen
  3. het nemen van een besluit tot fusie, splitsing of ontbinding door een van de Partijen;
  4. het staken van haar onderneming door een van de Partijen;
   Iedere Partij is gehouden de andere Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van een van de gebeurtenissen die tot beëindiging als bedoeld in dit lid leidt.
 • Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zal Mabs4.0 bij voortijdige beëindiging van een Overeenkomst voor onderhoud van programmatuur de Opdrachtgever zodanige gegevens leveren, zoals Opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde een derde partij in staat te stellen de betrokken programmatuur te doen onderhouden.
 • De Opdrachtgever is voor het leveren van de in vorige lid genoemde gegevens een vergoeding aan Mabs4.0 verschuldigd op basis van nacalculatie en conform de op dat moment geldende Mabs4.0 tarieven.

18.     Aansprakelijkheid van Mabs4.0

 • Mabs4.0 is niet aansprakelijk voor direct en/of indirecte schade van Opdrachtgever, behalve als deze te wijten is aan haar grove schuld of opzet of als deze te wijten is aan het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst door Mabs4.0. Met indirecte schade wordt onder andere gevolgschade, gederfde winst, gemiste kansen en/of omzet bedoeld.
 • Tenzij nakoming door Mabs4.0 blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Mabs4.0 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Mabs4.0 onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtgever ook na die termijn toerekenbaar blijft te kortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
 • Mabs4.0 is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en/of adviezen welke door Mabs4.0 worden verstrekt voordat een Overeenkomst tot stand gekomen is.
 • De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor toegepaste administratie- en berekeningsmethoden alsmede voor de loon- en premieafdrachten jegens overheids- en andere instellingen van medewerkers van Opdrachtgever of derden die door Opdrachtgever de namens Opdrachtgever worden ingezet en vrijwaart Mabs4.0 deswege.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Mabs4.0 en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade, die worden veroorzaakt door het gebruik door Opdrachtgever van de door Mabs4.0 geleverde Prestatie en/of geleverde dienstverlening.

19.     Overmacht

 • Mabs4.0 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, als dit gevolg is van overmacht. Onder overmacht vallen omstandigheden waar Mabs4.0 geen schuld aan en invloed op heeft (gehad) en waardoor uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Mabs4.0 kan worden gevergd, zoals maar niet beperkt tot storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming. In het geval van overmacht zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

20.     Schadevergoeding

 • Met inachtneming van artikel 18 vergoedt Mabs4.0 geen:
  1. vertragingsschade, gevolgschade en/of indirecte schade;
  2. bedrijfsschade van welke aard dan ook;
  3. schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Opdrachtgever zelf of door personen die de Opdrachtgever in dienst heeft of waar de Opdrachtgever anderszins verantwoordelijk voor is;
  4. schade aan apparatuur van de Opdrachtgever of daarmee veroorzaakte schade anders dan die veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar medewerker(s), voor zover het apparatuur betreft die door medewerkers van Mabs4.0 gebruikt wordt ter uitvoering van de Overeenkomst;
  5. schade welke het gevolg is van het door de Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of gebrekkige gegevens of materialen;
  6. schade veroorzaakt door gebreken die na het verstrijken van de garantieperiode bekend zijn ontstaan.
 • In ieder geval zal de door Mabs4.0 te betalen schadevergoeding niet hoger zijn dan het aan de Overeenkomst gerelateerde maximumbedrag van de door Opdrachtgever in het van toepassing zijnde kalenderjaar betaalde facturen exclusief de omzetbelasting.

21.     Geschillenregeling

 • Op Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Voor geschillen voortvloeiende uit of die ontstaan in het kader van een Overeenkomst, is uitsluitend de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht bevoegd.
 • Als Partijen gemeenschappelijk van oordeel zijn dat een geschil middels arbitrage of bindend advies beslecht dient te worden, wordt er binnen 14 dagen nadat het geschil conform lid 3 is gemeld een schriftelijke overeenkomst getekend. Ieder der partijen wijst één arbiter/bindend adviseur aan, waarna de gekozen arbiters/bindend adviseurs een derde arbiter/bindend adviseur benoemen.